Trình chỉnh sửa thẻ và vé

Mẫu mặt đồng hồ có thể chứa tối đa 3 hàng và 3 trường trên mỗi hàng để tạo mẫu thẻ. Trường classTemplateInfo trong Lớp chung chịu trách nhiệm hiển thị các trường văn bản trên mặt truyền.

Ngoài ra, mẫu có một số thuộc tính có thể định cấu hình có thể được đặt trên mặt đồng hồ:

Mẫu thông tin chi tiết về thẻ và vé chứa danh sách các mô-đun văn bản, trong đó có tiêu đề và nội dung cho mỗi hàng. Để thêm văn bản vào thông tin chi tiết về thẻ và vé, hãy đặt các giá trị trong đối tượng textModulesData trong Lớp chung.

Hãy sử dụng công cụ sau đây để tuỳ chỉnh thẻ và vé thông thường của bạn, đồng thời tạo ra các đoạn mã để sử dụng với API Wallet.

Tiêu đề

Hàng trên cùng

Hàng thông tin

Thêm hàng Xóa hàng cuối cùng

Mã vạch

Xuất hiện trong thẻ

Định nghĩa đối tượng

Định nghĩa lớp