[CHỈ THỬ NGHIỆM] Google I/O '22
Người tham dự
Alex McJacobs
Mã ở định dạng Aztec Mã ở định dạng Codabar Mã ở định dạng Mã 128 Mã ở định dạng Mã 39 Mã ở định dạng Datamatrix Mã ở định dạng EAN 13 Mã ở định dạng EAN 8 Mã ở định dạng ITF 14 Mã ở định dạng PDF 417 Mã ở định dạng QR Mã ở định dạng UPCA Văn bản phần giữ chỗ cho trường mã vạch
Biểu ngữ sự kiện