Danh sách dưới đây cho thấy các trường hợp sử dụng phổ biến cho phương thức này. Di chuột qua một trường hợp sử dụng để xem phần mô tả của trường hợp đó hoặc nhấp vào một trường hợp sử dụng để tải các giá trị tham số mẫu trong APIs Explorer. Bạn có thể mở trình khám phá API toàn màn hình để xem các mã mẫu tự động cập nhật nhằm phản ánh các giá trị tham số được nhập vào Explorer.

Bảng dưới đây trình bày các trường hợp sử dụng phổ biến cho phương thức này. Bạn có thể nhấp vào tên trường hợp sử dụng để tải các giá trị tham số mẫu trong APIs Explorer. Ngoài ra, bạn có thể xem mã mẫu cho một trường hợp sử dụng trong Trình khám phá API toàn màn hình bằng cách nhấp vào biểu tượng mã bên dưới tên trường hợp sử dụng. Trong giao diện người dùng toàn màn hình, bạn có thể cập nhật các giá trị tham số và thuộc tính. Mã mẫu sẽ tự động cập nhật để phản ánh các giá trị mà bạn nhập.

Phương thức này có một trường hợp sử dụng phổ biến, theo mô tả dưới đây. Các nút bên dưới phần mô tả sẽ điền các giá trị mẫu vào APIs Explorer hoặc mở APIs Explorer toàn màn hình để hiển thị mã mẫu sử dụng các giá trị đó. Các mã mẫu cũng tự động cập nhật nếu bạn thay đổi các giá trị.