Danh sách dưới đây cho thấy các trường hợp sử dụng phổ biến của phương thức này. Di chuột qua một trường hợp sử dụng để xem nội dung mô tả hoặc nhấp vào một trường hợp sử dụng để tải các giá trị tham số mẫu trong APIs Explorer. Bạn có thể mở Trình khám phá API toàn màn hình để xem các mã mẫu tự động cập nhật để phản ánh các giá trị thông số được nhập vào Trình khám phá.

Bảng dưới đây cho thấy các trường hợp sử dụng phổ biến cho phương thức này. Bạn có thể nhấp vào một tên trường hợp sử dụng để tải các giá trị tham số mẫu trong APIs Explorer. Hoặc bạn có thể xem mã mẫu cho một trường hợp sử dụng trong APIs Explorer toàn màn hình bằng cách nhấp vào biểu tượng mã bên dưới tên trường hợp sử dụng. Trong giao diện người dùng toàn màn hình, bạn có thể cập nhật các giá trị tham số và thuộc tính. Các mã mẫu sẽ tự động cập nhật để phản ánh các giá trị mà bạn nhập.

Phương thức này có một trường hợp sử dụng phổ biến, như mô tả dưới đây. Các nút bên dưới phần mô tả sẽ điền các giá trị mẫu vào Trình khám phá API hoặc mở Trình khám phá API toàn màn hình để hiển thị mã mẫu sử dụng các giá trị đó. Mã mẫu cũng cập nhật động nếu bạn thay đổi các giá trị.